२०७०बडा दशैंको ञ्युङ्ने

कोन्छ्योग सुमला छ्यागछल्लो
नमोः बुद्ध, धर्म, संघायः
“यस संघको चाहना विश्व शान्तिको कामना”
नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्रसंघ


नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्रसँघको आयोजनामा समस्त प्राणीको उद्धार राष्ट्रको कल्याण र विश्वशान्तिको लागि २०७० साल असोज २५ देखि २८ सम्म दशैंको उपलक्ष्यमा ञ्युङने उपवास मौन व्रतः कार्यक्रम पूर्व निर्धारित यसप्रकार छन् :–क्र.सं.    शील प्रधारक      जिल्ला     गा.वि.स.÷न.पा.        गुम्बा तथा स्थान
१. रिन्पोछे गुरु भिक्षु कर्म ज्ञानसागर लामा नुवाकोट विदुर–१०, त्रिशुली अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा
२. खेन्पो पेमा सम्बा लामा धादिङ्ग री र तावल छेच्यु गुम्बा
३. गुरु जित दोर्जे लामा मकवानपुर मकवानपुरगढी – ३, वरभन्ज्याङ्ग साङ्गे छ्योई लिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४. गुरु प्रेम दोर्जे बल लामा उदयपुर कटारी – ३ कटारी साङ्गे छ्योई लिङ्ग गुम्बा
ज्योमो हिशे छोग्पाल्मो मकवानपुर हेटौंडा–५ सानु पोखरा जिगतेन स्यिवा छेथारलिङ्ग गुम्बा
६. लारीनदोर्जे लामा मकवानपुर भैंसे–४, चुनिया उग्र्यन याङ्गफेलिङ्ग गुम्बा
७. सोईनम दोर्जे लामा मकवानपुर बसामाडी – १, नेवारपानी पेमा डुबकेलिङ्ग गुम्बा
८. ङिमा दोर्जे लामा मकवानपुर पदमपोखरी – १, पदमपोखरी टाशी छ्योईलिङ्ग गुम्बा
९. जगत मोक्तान लामा मकवानपुर नामटार – ६, भवाङ्ग उग्र्यन छेडुवलिङ्ग गुम्बा
१० छिरीङ्ग दोर्जे लामा मकवानपुर आम भन्जीङ्ग – ६, सिम्मलटार छ्योईलिङ्ग गुम्बा
११. पेमा दोर्जे लामा मकवानपुर पदमपोखरी –५, शिक्रेनी बुद्धरत्न बौद्ध गुम्बा
१२. गोविन्द लामा मकवानपुर हेटौंडा – ८ कमाने कमाने बौद्ध गुम्बा
१३. ज्योमो पेमाडोल्मा चितवन भरतपुर –१ देवघाट देछेन थार्वालिङ्ग बौद्ध गुम्बा
१४. फुर्वादोर्जे लामा चितवन रत्ननगर – १२, लौरीघोल विश्वउद्धार बौद्ध गुम्बा
१५. पेमा साङ्गे लामा चितवन पदमपुर – २, पदमपुर साङ्गे काज्यङ्ग गुम्बा
१६. ज्योमो जेजुन डोल्मा चितवन जुटपानी – ९, लंकालाईन ञ्युङ्गने ल्हाखाङ्ग गुम्बा
१७. मिवाङ्ग दोर्जे लामा चितवन पटिहानी – २, गंगानगर गंगानगर बौद्ध गुम्बा
१८. राङवाङ दोर्जे लामा चितवन जगतपुर – ७, केरुङ्ग छेथारलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
१९. ज्योमोङीमा डोल्मा नवलपरासी दुम्किबास – ५, दावने साङकदेछेनलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
२०. आनी ङीमा डोल्मा नवलपरासी शिवमन्दिर– ८, कोईला पानी सेम्चेन छ्योइलिङ्ग गुम्बा
२१. ङिमादोर्जे गुरुङ्ग लामा रुपन्देही करौजीर – ८, टिकुलीगढ शान्ति बौद्ध गुम्बा
२२. सन्तबहादुर लामा तनहुँ पुर्कोट – ५ पुर्कोट उग्र्येन छ्योईलिङ्ग गुम्बा
२३. ज्योमो सोईनम डोल्मा लमजुङ्ग भोटेओडार – ९ कर्मसम्पालिङ्ग गुम्बा
२४. पाल दोर्जे लामा गोरखा पालङ्गटार – ९, पालुङ्गटार ग्राउण्ड साङ्गे तेरङलिङ्ग गुम्बा 
२५. नोर्बु लामा गोरखा मान्बु –७, डोङ्गचेत देछेनथार्पालिङ्ग बौद्ध गुम्बा
२६. ग्याछो दोर्जे लामा धादिङ्ग दार्खा –९, सल्लेरी राङ्गज्यङ्गु तेन्पा बौद्ध गुम्बा
२७. ज्याम्पा साङ्गमो लामा धादिङ्ग सत्यदेवी – ३, नेन्गाङ्ग पेमादोर्जे छ्योईफेलिङ्ग गुम्बा
२८. रिन्छेन दोर्जे लामा धादिङ्ग सत्यदेवी – ४, माहुर सङ्गक छेथारलिङ्ग गुम्बा
२९. हिशेपासाङ्ग छिरीङ्ग लामा धादिङ्ग मार्पक – ४ थला लामाशिविर थला
३०. कर्म दोर्जे लामा धादिङ्ग सेम्जोङ्ग – ४, चौतारा टाशीजोङ्ग गुम्बा
३१. जगत लामा धादिङ्ग सेम्जोङ्ग – ७, टिकाढुुङ्गा डावजोङ्ग गुम्बा
३२. छुल्ठीम दोर्जे लामा धादिङ्ग सेम्जोङ्ग –१, गैरा गैराबौद्ध गुम्बा
३३. मणिकुमार लामा धादिङ्ग कटुन्जे – ४, सल्ले छ्योईलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
३४. सोइपादोर्जे लामा धादिङ्ग निलकण्ठ – ५, सिबानबजार थेक्छेन बोद्ध गुुम्बा
३५. ज्योमो दाम्छीक डोल्मो धादिङ्ग नलाङ्ग – ६ छेच्युुङ्ग गुम्बा
३६. ज्योमो ल्हामीन डोल्मो नुवाकोट विदुर –८, राहेसीङ्ग कर्मसाङ्गे गुम्बा
३७. ङिमादोर्जे लामा नुवाकोट ककनी – १ लामाटोल खोर्लेपुजा गुम्बा
३८. कमल लामा नुवाकोट दाङ्गसीङ्ग – ५, उपल्लो छाप अहिंसाकर्मदेछेनलिङ्ग गुम्बा
३९. ल्हाछिरीङ्ग लामा नुवाकोट सामरी – १, सामारी साङ्गे छ्योइलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४०. रिग्पादोर्जे लामा नुवाकोट सामरी – २, पोखरी दुईदुल छ्योईलिङ्ग बोद्ध गुम्बा
४१. शेराब साङ्गमो नुवाकोट सामरी – ६, मैवला रिगसाङ्गलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४२. दागमदोर्जे लामा नुवाकोट सामरी – ३, फलाटो मणिदेछेनलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४३. ङीमाडोल्मा घले नुवाकोट बर्सुनचेत – ५, बर्सुनचेत उर्गेननोछ्योलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४४. कर्मदोर्जे लामा नुवाकोट किम्ताङ्ग – ८, किम्ताङ्ग साङ्गेहोई सेरमणि बाङ्गफेलिङ्ग गुम्बा
४५. दावाछिरीङ्ग लामा नुवाकोट किम्ताङ्ग – ४, किम्ताङ्ग मोर्हतेत गुम्बा
४६. आनी रिन्छेन डोल्मा नुवाकोट किम्ताङ्ग – २, किम्ताङ्ग साङदेछेनलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४७. लोबसाङ्गदोर्जे लामा नुवाकोट किम्ताङ्ग – १, गोम्बोगाङ्ग प्रुमताङ्ग गुम्बा
४८. हिशेवाङ्गदोर्जे लामा नुवाकोट किम्ताङ्ग – १, गोम्बोगाङ्ग हिशेदेछेनलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
४९. फुर्वादोर्जे लामा नुवाकोट देउराली – ३, फासाङ्ग फासाङ्गलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
५०. ज्योमो फुन्छोक डोल्मो नुवाकोट देउराली – ४, माने साङ्गेछ्योईलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
५१. पासाङ्ग डोल्मा नुवाकोट देउराली – ६, टुनी टाशी देछेन लिङ्ग बौद्ध गुम्बा
५२. भरु लामा नुवाकोट साल्मे होप जीलिङ्ग बौद्ध गुम्बा
५३. ग्याल्छेन लामा नुवाकोट बुङ्गताङ्ग ७, छुङ्गताङ्ग बुङ्गताङ्ग ७
५४. ल्हाछेन दोर्जे लामा नुवाकोट काउले – ८, पंचलिङ्ग साङ्गछेनहोईसाल ज्याङ्गछयुब गुम्बा
५५. देछेन दोर्जे लामा नुवाकोट मनकामना – ५, कार्को हिशेदेछेन थार्वालिङ्ग गुम्बा
५६. ज्योमो कुन्साङ्ग डोल्मा काठमाण्डौं काठमाण्डौं – १५, स्वयम्भु उपकेन्द्र मणिल्हाखाङ्ग
५७. दाम्छीकदोर्जे लामा दोलखा दुधपोखरी – १, ढुँगे सैलुुङ्ग ढुँगे छ्योईलिङ्ग गुम्बा
५८. कुन्साङ्गदोर्जे लामा दोलखा झाँकु – ४, झाँकु टाशीलिङ्ग गुम्बा
५९. ङिमाहोईसेर गुरुङ्ग लामा
Event Activities
Invitation
Published Date: 2020-02-26
Closing
Published Date: 2020-01-17
Invitation
Published Date: 2020-01-09
महायानी उपासना ञ्युङ्ने मौनब्रतः सम्पन्न
Published Date: 2017-10-03
Recent Video
Email Subscriber
Speech

गौतम बुद्ध वाणी

“The past is already gone, the future is not yet here. There's only one moment for you to live, and that is the present moment”
“As you walk and eat and travel, be where you are. Otherwise you will miss most of your life.”
“Better than a thousand hollow words is one word that brings peace.”
“Long is the night to him who is awake; long is a mile to him who is tired; long is life to the foolish who do not know the true law.”

गौतम बुद्ध वाणी

“When the student is ready, the teacher will appear.”
“It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.”
“NOTHING IS FOREVER EXCEPT CHANGE.”
“If we fail to look after others when they need help, who will look after us?”

Gautam Buddha Quote

“Three things can not hide for long: the Moon, the Sun and the Truth.”
“Doubt everything. Find your own light.”
“There is no path to happiness: happiness is the path.”
“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it”
“If you truly loved yourself, you could never hurt another.”

Gautama Buddha Quote

“However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?”

Gautama Buddha Quote

“The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly.”

Gautam Buddha Quote

“Peace comes from within.  Do not seek it without.”